Professionele Massages en Voedingsadvies - TS Voeding en Massage

Te Assenede 


Er zijn namelijk een aantal situaties waarin zeker niet mag gemasseerd worden. Hieronder een lijst met contra indicaties. Indien iemand een of meer van deze ziektebeelden heeft mag er NIET gemasseerd worden.  TS is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.


Absolute contra indicaties:

Koorts – de stofwisseling is dan al verhoogd.
Infectieziekten – flinke verkoudheid, griep en keelontsteking.
Te veel pijn.
Extreme vermoeidheid – de massageprikkels worden dan slecht verwerkt.
Slechte algemene gezondheid.
Besmettelijke huidaandoeningen.
Kanker – tijdens de behandeling van chemo of bestraling.
Absoute plaatselijke contra indicaties
Plaatselijke ontstekingen.
Vaataandoeningen.
Spataderen.
Wratten.
Trombose.
Fracturen.
Kneuzingen.
Blauwe plekken.
Zwemmerseczeem.
Kalknagels.


Relatieve contra indicaties:

Er kunnen omstandigheden zijn waarom een massage niet of wel gegeven mag worden met een paar aanpassingen in de grepen en/of de druk.
Hoge bloeddruk – te regelen met medicijnen.
Hartafwijkingen.
Maag- en darmzweren.
Menstruatie.
Buikmassage na een maaltijd.

Bij cupping gelden naast de reguliere contra-indicaties voor massages specifieke redenen wanneer iemand géén cupping massage mag ondergaan:

Huidverbranding door de zon
Afwijkende moedervlekken en andere huidvlekken
Bloedverdunners bij hartklachten
Hemofilie
Epilepsie
Kanker
Koorts
Open wonden (Dit is alleen van toepassing als de wond zich op het te behandelen lichaamsdeel bevindt.)
Tumoren
Spasmen
Spataders (Indien spataderen op de benen is een cupping massage op de benen niet mogelijk.)
Ernstige lever-, nier- en hartaandoeningen
Hernia (Als er door een arts vastgesteld is dat er sprake is van een hernia kan er geen cupping massage uitgevoerd worden op de rug.)

Algemene Voorwaarden massages.

TS hanteert  volgende Algemene Voorwaarden.
Als u een afspraak voor een massage maakt , gaan we ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
De massage die u ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra-indicatie kan besloten worden om geen massage te geven.
Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig dit met uw behandelaar te overleggen of je wel gemasseerd mag worden. Ben je zwanger  of van plan zwanger te worden, dient dit te allen tijde – voorafgaand aan de behandeling te worden gemeld. In het eerste trimester van een zwangerschap worden er geen behandelingen uitgevoerd.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je tijdens het intakegesprek aan TS verstrekt. TS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
TS behoud zich het recht voor om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of alcohol.
TS bevindt zich in een woonhuis op de eerste verdieping. Er is geen lift aanwezig. Ben je slecht ter been gelieve hier rekening mee te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor ongevallen wegens niet goed kunnen trap lopen.
TS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van  je persoonlijke bezittingen.
Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat je vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor ons prettige om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan. Douchen helpt ook voor te ontspannen.
Er  is een mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen. Hiervoor kan er een lagere behandelprijs aangerekend worden. Dit wel met overleg.
Mijn telefoon staat  stil als ik aan het masseren ben. Het zou het fijn zijn als je mobiele ook stil staat, tenzij je naar je favoriete muziek wilt luisteren.
Massages zijn enkel op afspraak. Een afspraak wordt gemaakt per WhatsApp , sms of e-mail. Bij het maken van een afspraak ben je akkoord met de algemene voorwaarden.
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd dit is kosteloos. Annuleert je te laat (binnen 24 uur voor de afspraak), op de behandel dag zelf of komt je helemaal niet dan zijn wij helaas genoodzaakt de behandelprijs door te rekenen.
Annulering kan mondeling, telefonisch of per mail.
De betaling  vindt direct plaats na de behandeling. Contant  payconiq of overschrijving.
Je kunt ook met een massagebon van TS betalen. De massagebonnen zijn niet inwisselbaar in contanten. Daarnaast is er ook geen teruggave mogelijk. Op  de massagebonnen staat een vervaldag.
Tarieven op de site zijn up to date. Wordt het tarief gewijzigd terwijl je al een afspraak gepland had telt het voordeligste tarief.
Je maakt zelf uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van  onze diensten  en derhalve kan TS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
TS is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik .Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik aan je geef.
Bij cupping massage zelf kan als ongemakkelijk worden ervaren. Het gebruik van kopjes laat vaak blauwe plekken of rode markeringen achter. Wanneer je niet voldoende hydrateert is de kans groot dat je hoofdpijn krijgt na een cupping behandeling. Het is ook goed om van tevoren goed te eten en al goed gehydrateerd te zijn.
De massages die worden gegeven hebben niets met erotiek en/of seks te maken.
Als er toch seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt, seksuele handelingen of gedragingen voordoen, dient de geplande behandeling betaald te worden en verlaat je per direct de praktijk, er wordt niet meer behandeld.
TS kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.  De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt op de website gepubliceerd.
TS zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

TS onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van sport, triggerpoint-therapie en relaxatie massage.
TS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TS.
Indien TS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Massages worden uitgevoerd bij personen boven de 18 jaar.
TS is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die je mededeelt tijdens de behandeling.
De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of een rechterlijke uitspraak TS verplicht de informatie aan derden te verstrekken.
TS meldt diefstal en ongewenste seksualiteit altijd bij de politie en zal een schade vergoeding vragen.
In geval van overmacht zal TS  een nieuwe afspraak inplannen.Algemene voorwaarden gewichtsconsulent

Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de

verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te
stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent
gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste
voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere
wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich
onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.


Intellectueel eigendom


De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen,
plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog
verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.


Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op
te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. 

Aansprakelijkheid      

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 
E-mailen
Info